احداث پرورش اسب و تولید مادیان و نریان(روستای سوخسو هاشم)

صنعت اسب در دنیا همیشه یکی از صنایع پول ساز با گردش مالی بالا بوده است چون از یک سو افراد بسیاری به نگهداری و پرورش اسب علاقهمند بودهاند و در آن سرمایهگذاری کردهاند و کمکم آن را به شکل اقتصادی در آوردهاند و برای آن با تبلیغات و رسانههای جمعی بازار ایجاد کردهاند که این بازار به سرعت به سمت حرفهای شدن پیش میرود و از سوی دیگر دولتها همیشه در حال گسترش فعالیتهای مرتبط با اسب بودهاند از دو منظر؛ یکی سرگرمی و دیگری اشتغالزایی.

وجود استعداد ژنتیکی مناسب در اسب منطقه خراسان شمالی و توسعه آن از دلایل توجیهی طرح می باشد.درصد مواد اولیه مورد نیازداخلی درصد خارجی درصد
درصد فروشبازار داخلی درصد بازار خارجی درصد
زمان اجرای پروژه (ماه)
اشتغال مستقیم (نفر)
مطالعه امکان سنجی انجام شده؟
زمین تهیه شده؟
مجوزهای قانونی (جواز تاسیس و ...) اخذ شده؟
موافقت نامه شراکت با سرمایه گذار داخلی/خارجی؟
توافق با پیمانکار داخلی / خارجی؟
زیرساخت ها (برق، آب، ارتباطات، سوخت، راه و ...) فراهم شده؟
موافقت نامه مالی؟
دانش فنی، ماشین آلات، تجهیزات و کشور های سازنده آنها فراهم شده؟
قرارداد خرید ماشین آلات و تجهیزات و دانش فنی بسته شده؟


تعداد بازدید : 366