مدیران و کارشناسان مرکز

محمدعلی شجاعی

رئیس مرکز

مجید درخشانی

نایب رئیس مرکز

قاسم ایزانلو

معاون اقتصادی

سید هادی حسینی

رئیس گروه سرمایه گذاری

سید احمد میرزائی

کارشناس مسئول سرمایه گذاری

مصطفی فرزین مقدم

کارشناس سرمایه گذاری

نرجس استادی

کارشناس سرمایه گذاری