مدیران و کارشناسان مرکز

محمد رضا حسین نژاد

رئیس مرکز

محمد رحمانی

نایب رئیس مرکز

هادی شجاعی

رئیس گروه سرمایه گذاری

مصطفی نوری

کارشناس مسئول سرمایه گذاری

سید احمد میرزائی

کارشناس مسئول سرمایه گذاری

مصطفی فرزین

کارشناس سرمایه گذاری

سحر دشتبان

کارشناس سرمایه گذاری