تولید قطعات سبک فورجی صنایع راه آهن

با توجه به گسترش روز افزون صنعت راه آهن، تولید اتصالات و قطعات ریل راه آهن به روش فورج از اهمیت خاصی برخوردار است بسیاری از این قطعات برای برخورداری از کیفیت بالاتر از طریق فورج الکتریک در دنیا تولید میگردند کالاهای متعددی در این پروژه قرار میگیرد و در مجموع روش تولید به طریق فورج را پیشنهاد می گردد . به طور متوسططس سططالیانه 10000 تن از انواع این محصططولات به کشططور وارد می شططود رفیت پیشطنهادی مناسطب 3000 تن در سطال در نظر گرفته می شطود.سطالانه رقم قابل توجهی از ارز بابت تهیه و تدارک این قطعات توسس راه آهن صرف می شود. برای مثال، ریل یکی از این قطعات است که سالانه حدود 150 کیلومتر از خطوط راه آهن بازسازی و به طور متوسس در حدود 400 کیلومتر خس احداث می شود؛ لذا مصرف ریل حداقل 66 هزار تن بدون توجه به آمار تعویض ریل به علت شکستگی و غیره است. برخی دیگر از قطعات اسطتراتژیک در راه آهن شطامل چرخ، میل لنگ، یاتاقان و غیره اسطت، اما در کنار قطعات اسطتراتژیک قطعات دیگری نیز هستند که قطعات پرمصرف گفته می شود که مصرف آنها قابل توجه است. برخی از این قطعات شطططامل پابند، گاید، پیر تراورس، تراورس، رول،لاک، بانداژ، تیغه سطططوزن، محور، تکه مرکزی و غیره ا ست. برای نمونه پابند ا سلو و گاید و پیر تراورس و رول،لاک سالانه حدود سه میلیون و پان صد هزار واحد مصططرف دارد و ارزش هر کدام میانگین 200 هزار ریال اسططت و قطعاتی مانند تیغه سططوزن با قیمت پنج هزار یورو تکه مرکزی با قیمت 7500 یورو سالانه پانصد واحد مصرف دارد و علت خرابی آنها در واقع سایش است.
این میزان مصرف در واقع برای تعمیر خطوط است و در خطوط جدید نیز کاربرد فراوان دارد.با توجه به اینکه سططاخت واگن نیز در کشططور وجود دارد، بسططیاری از قطعات مورد مصططرف در واگن و لوکوموتیو نیز در زمره قطعات و اتصطططالات قرار می گیرند. به عنوان مثال، تام،ون و بسطططیاری از موارد دیگر و حتی قطعاتی که در خطوط مترو مورد استفاده قرار می گیرددرصد مواد اولیه مورد نیازداخلی درصد خارجی درصد
درصد فروشبازار داخلی درصد بازار خارجی درصد
زمان اجرای پروژه (ماه)
اشتغال مستقیم (نفر)
مطالعه امکان سنجی انجام شده؟
زمین تهیه شده؟
مجوزهای قانونی (جواز تاسیس و ...) اخذ شده؟
موافقت نامه شراکت با سرمایه گذار داخلی/خارجی؟
توافق با پیمانکار داخلی / خارجی؟
زیرساخت ها (برق، آب، ارتباطات، سوخت، راه و ...) فراهم شده؟
موافقت نامه مالی؟
دانش فنی، ماشین آلات، تجهیزات و کشور های سازنده آنها فراهم شده؟
قرارداد خرید ماشین آلات و تجهیزات و دانش فنی بسته شده؟


تعداد بازدید : 1119