تولید رادیاتور آلومینیومی

رادیاتور قسمتي ازسيستم حرارت مرکزي است که در داخل ساختمان نصب شده و گرماي آب داغ را به محيط اطراف خود منتقل کرده و سبب گرم شدن محيط داخل ساختمان در فصول سرما مي گردد. که افزایش آن سبب ارتقاء قابليت دسترسی به موقع توليد کنندگان مسکن به این کالا خواهد گردید. در نهایت باتوجه به تصميم دولت براي افزایش دو برابري ساخت مسکن در سال از این رو ضرورت توسعه مواد مصالح مورد استفاده در ساخت و ساز نيز کاملا مشخص مي باشد که بدینوسيله اهميت طرح حاضر نيز در راستای آن مشخص می گردد، نياز کشور را روز به روز افزایش مي دهد، بنابرین با توجه به نياز کشور و به منظور کاهش واردات این محصولات توليد این محصولات در کشور استراتژیك بوده و از اهميت بالایي برخوردار است. آمار واردات نشان دهنده این است کته نياز کشور به واردات این محصول سال به سال به دليل توليد آن در کشور کاهش می یابد بنابراین مي توان با جلوگيري از واردات ایتن محصول روند رشد آن را در کشور افزون کرد.درصد مواد اولیه مورد نیازداخلی درصد خارجی درصد
درصد فروشبازار داخلی درصد بازار خارجی درصد
زمان اجرای پروژه (ماه)
اشتغال مستقیم49 (نفر)
مطالعه امکان سنجی انجام شده؟
زمین تهیه شده؟
مجوزهای قانونی (جواز تاسیس و ...) اخذ شده؟
موافقت نامه شراکت با سرمایه گذار داخلی/خارجی؟
توافق با پیمانکار داخلی / خارجی؟
زیرساخت ها (برق، آب، ارتباطات، سوخت، راه و ...) فراهم شده؟
موافقت نامه مالی؟
دانش فنی، ماشین آلات، تجهیزات و کشور های سازنده آنها فراهم شده؟
قرارداد خرید ماشین آلات و تجهیزات و دانش فنی بسته شده؟


تعداد بازدید : 1020