مشوق های منطقه ويژه اقتصادی بجنورد

مشوق های سرمایه گذاری در مناطق آزاد تجاری صنعتی

۱ـ معافيت مالياتي بمدت ۲۰ سال از تاريخ بهره برداري براي كليه فعاليت هاي اقتصادي؛
۲ـ امكان سرمايه گذاري خارجي به هر ميزان و به عبارتي تا صددرصد ميزان سرمايه گذاري؛
۳ـ آزادي ورود و خروج سرمايه و سود حاصل از آن؛
۴ـ حمايت و ضمانت سرمايه هاي خارجي؛
۵ ـ لغو رواديد و سهولت در صدور مجوز ورود اقامت خارجيان؛
۶ ـ قوانين و مقررات تسهيل شده درباره روابط كار، اشتغال و تامين اجتماعي؛
۷ـ امكان انتقال بخشي از كالاي توليد شده به سرزمين اصلي بدون پرداخت حقوق گمركي؛
۸ ـ عدم پرداخت حقوق گمركي در مورد واردات كالا از خارج به داخل منطقه و از منطقه به خارج كشور؛
۹ـ بهره گيري از نيروي انساني آموزش ديده و ماهر در تمامي سطوح مهارت و حرفه هاي متفاوت؛
۱۰ـ بهره گيري از مواد اوليه نفت و گاز به عنوان مواد اوليه و سوخت مورد نياز تمامي فعاليتهاي صنعتي؛

 مشوق های سرمایه گذاری در مناطق ویژه اقتصادی
۱- ورود کالا از مناطق مذکور جهت مصرف داخلی، تابع مقررات صادرات و واردات خواهد بود و صدور کالا از این مناطق بدون هیچگونه تشریفاتی انجام خواهد شد.
۲-
ورود کالا از خارج از کشور یا مناطق آزاد تجاری – صنعتی به منطقه با کمترین تشریفات گمرکی انجام شده و ترانزیت داخلی کالای وارد شده به منطقه بر اساس مقررات مربوطه انجام خواهد شد.
۳-
ورود کالای موضوع این ماده به مناطق واقع در مبادی ورودی کشور بدون هر گونه تشریفات گمرکی انجام خواهد شد.
۴-
کالاهایی که از خارج و یا از مناطق آزاد تجاری صنعتی یا مناطق دیگر به منطقه وارد می شوند می توانند بدون هر گونه تشریفات از کشور خارج شوند.
۵-
مدیریت منطقه می تواند پس از طبقه بندی و ارزش گذاری منطقه، حق استفاده از قسمتهای آن را به اشخاص حقیقی یا حقوقی واجد شرایط واگذار نماید
۶- صاحبان کالاهای وارد شده به منطقه می توانند تمام یا قسمتی از کالای خود را به منظور ورود موقت به داخل کشور به گمرک اظهار و با انجام مقررات مربوطه ترخیص نمایند.
۷-
در صورتیکه پردازش کالاهای وارد شده به منطقه بمیزانی باشد که موجب تغییر تعرفه گمرکی کالاهای مذکور شود، میزان سود بازرگانی مربوط به کالاهای فوق برای ورود به سایر نقاط کشور تنها معادل سود بازرگانی مواد اولیه و قطعات وارداتی بکار رفته در آن، محاسبه و دریافت خواهد شد.
۸-
وارد کنندگان کالا به مناطق می توانند تمام یا قسمتی از کالای خود را در مقابل قبض انبار تفکیکی قابل معامله که توسط مدیریت منطقه صادر هواهد شد به دیگران واگذار نمایند، در این صورت دارنده قبض انبار تفکیکی، صاحب کالا محسوب خواهد شد.
۹-
مدیریت هر منطقه مجاز هست حسب درخواست متقاضی نسبت به صدور گواهی مبدا برای کالاهایی که از منطقه خارج می شوند با تایید گمرک ایران اقدام نمایند.
۱۰-
کلیه کالاهایی که برای تولید یا ارائه خدمات مورد نیاز منطقه وارد می شوند، از شمول مقررات عمومی صادرات واردات مستثنی می باشند. واردات کالاهای مذکور به سایر نقاط کشور تابع مقررات صادرات و واردات خواهد بود.
۱۱-
واردات درصدی از کالاهای تولید شده در مناطق موضوع بند(د) تبصره(۲۵) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به داخل کشور، معادل نسبتی از مجموع ارزش افزوده و مواد و قطعات داخلی به کار رفته به قیمت کل کالای تولیدی، بدون هر گونه محدودیتی مجاز است و علاوه بر عدم نیاز به ثبت سفارش و گشایش اعتبار.
۱۲-
کالاهای تولید شده در مناطق ویژه اقتصادی، همچنین مواد اولیه و قطعات منفصله وارد شده از منطقه یاد شده به داخل کشور، به دلیل عدم استفاده از منابع و سهمیه ارزی کشور مشمول ضوابط قیمت گذاری نمی باشد.