مشوق های صنعت،معدن و تجارت

مشوق های گمرکی بخش صنعت ومعدن

  •  تضمین ذخیره معدنی به عنوان وثیقه قابل قبول (ماده ۱۰ تبصره ۲)
  • افزایش مدت پروانه بهره‌برداری از ۶ سال به حداکثر ۲۵ سال با حق اولویت برای دارنده پروانه بهره‌برداری و سند رسمی قابل انتقال (ماده ۱۰ تبصره ۲)
  • ساماندهی و استفاده مطلوب از خدمات متخصصان معدن و زمین‌شناسان (ماده ۲۷)
  • حذف مقررات منجر به تحمیل هزینه‌های غیر مرتبط و سربار برای تولید مواد به منظور ایجاد ثبات در محاسبات اقتصاد تولید مواد معدنی (ماده ۲۹)
  • تاسیس صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی جهت تامین تمام یا قسمتی از خسارت‌های مالی اکتشاف کنندگان و بهره‌برداران (ماده ۳۱)
  • جلوگیری از تخریب و تضییع ذخایر معدنی (ماده ۳۴)