وضعیت اقتصادی استان

جدول شماره ۱ : آمار و اطلاعات مربوط به متغیر های کلان اقتصادی استان

عنوان

واحد شمارش

سال مورد مطالعه

سال قبل

تغییرات

سال

مقدار

 محصول ناخالص داخلی به قیمت ثابت

 

 

 

 

 

 تشکیل سرمایه ثابت ناخالص

 

 

 

 

 

نرخ بیکاری

درصد

۱۳۹۵

۱۱.۱

۱۱.۲

۰.۹-%

 نرخ تورم

درصد

۱۳۹۴

۱۰.۶

۱۵.۳

۳۰.۷-%

دریافتی های دولت-مصوب

میلیون ریال

۱۳۹۴

۶۴۸۴۳۱۸

۵۲۷۳۸۸۳

۲۳.۰%

دریافتی های دولت- عملکرد

میلیون ریال

۱۳۹۴

۵۱۹۴۸۶۹

۴۴۹۸۴۸۶

۱۵.۵%

 رقم درآمدهای مالیاتی

میلیارد ریال

۱۳۹۵

۱۹۷۹.۷۳

۱۹۶۴.۷۲

۰.۸%

 رقم درآمدهای نفتی

 

 

 

 

 

 تعداد سهام  بورس معامله شده در بورس منطقه ای

میلیون سهم

۱۳۹۵

۱۶۵

۲۱۴

۲۲.۹-%

رقم  سرمایه‌گذاری خارجی مصوب شده

میلیون دلار

۱۳۹۵

۳۳۸۰

۰

-

رقم خالص  صادارات و واردات(صادرات-واردات)

_

۱۳۹۵

۲۰۴۱۱۴۱۲

۴۶۷۴۵۶۸۵

۵۶.۳-%

 

جدول شماره ۲ : آمار و اطلاعات مربوط به متغیر های تولید بخشهای مختلف اقتصادی استان

عنوان

واحد شمارش

سال مورد مطالعه

سال قبل

تغییرات

سال

مقدار

 محصول ناخالص تولیدی استان به قیمت جاری

میلیون ریال

۱۳۹۳

۷۴۳۰۹۸۸۵

۶۴۱۰۷۵۲۲

۱۵.۹۱%

 محصول ناخالص داخلی سرانه

هزار ریال

۱۳۹۳

۸۲۶۵۸

۷۲۱۹۳

۱۴.۵۰%

 ارزش افزوده بخش‌هاي مختلف اقتصادي

میلیون ریال

۱۳۹۳

۷۳۸۸۵۴۱۸

۶۳۷۰۷۵۶۵

۱۵.۹۸%

ارزش افزوده بخش کشاورزی

میلیون ریال

۱۳۹۳

۲۰۲۱۴۲۱۵

۱۵۷۷۸۴۲۹

۲۸.۱۱%

ارزش افزوده بخش صنعت و معدن و آب و برق و گاز

میلیون ریال

۱۳۹۳

۱۸۴۷۳۳۹۱

۱۵۹۱۵۳۴۰

۱۶.۰۷%

ارزش افزوده بخش ساختمان

میلیون ریال

۱۳۹۳

۴۴۷۴۵۴۷

۶۸۹۱۱۶۲

-۳۵.۰۷%

ارزش افزوده بخش خدمات

میلیون ریال

۱۳۹۳

۳۰۷۲۳۲۶۵

۲۵۱۲۲۶۳۴

۲۲.۲۹%

 مصرف واسطه بخش‌هاي مختلف اقتصادي

میلیون ریال

۱۳۹۳

۵۱۶۸۴۵۱۲

۴۷۲۲۱۵۷۱

۹.۴۵%

 مصرف واسطه بخش کشاورزی

میلیون ریال

۱۳۹۳

۹۷۲۴۸۷۶

۸۴۲۵۹۸۳

۱۵.۴۲%

 مصرف واسطه بخش صنعت و معدن و آب و برق و گاز

میلیون ریال

۱۳۹۳

۱۵۳۵۵۷۷۴

۱۱۹۰۴۶۴۰

۲۸.۹۹%

 مصرف واسطه بخش ساختمان

میلیون ریال

۱۳۹۳

۶۱۰۳۶۰۱

۹۳۷۷۹۴۲

-۳۴.۹۲%

 مصرف واسطه بخش خدمات

میلیون ریال

۱۳۹۳

۲۰۵۰۰۲۶۲

۱۷۵۱۳۰۰۶

۱۷.۰۶%

 ستانده بخش‌هاي مختلف اقتصادي

میلیون ریال

۱۳۹۳

۱۲۵۵۶۹۹۳۰

۱۱۰۹۲۹۱۳۶

۱۳.۲۰%

ستانده بخش کشاورزی

میلیون ریال

۱۳۹۳

۲۹۹۳۹۰۹۱

۲۴۲۰۴۴۱۲

۲۳.۶۹%

ستانده بخش صنعت و معدن و آب و برق و گاز

میلیون ریال

۱۳۹۳

۳۳۸۲۹۱۶۵

۲۷۸۱۹۹۸۰

۲۱.۶۰%

ستانده بخش ساختمان

میلیون ریال

۱۳۹۳

۱۰۵۷۸۱۴۸

۱۶۲۶۹۱۰۴

-۳۴.۹۸%

ستانده بخش خدمات

میلیون ریال

۱۳۹۳

۵۱۲۲۳۵۲۶

۴۲۶۳۵۶۴۰

۲۰.۱۴%

نسبت مصرف واسطه به ستانده بخشهای مختلف اقتصادی

درصد

۱۳۹۳

۴۱.۱۶%

۴۲.۵۷%

-۳.۳۱%

 نسبت مصرف واسطه به ستانده بخش کشاورزی

درصد

۱۳۹۳

۳۲.۴۸%

۳۴.۸۱%

-۶.۶۹%

نسبت مصرف واسطه به ستانده  بخش صنعت و معدن و آب و برق و گاز

درصد

۱۳۹۳

۴۵.۳۹%

۴۲.۷۹%

۶.۰۸%

 نسبت مصرف واسطه به ستانده  بخش ساختمان

درصد

۱۳۹۳

۵۷.۷۰%

۵۷.۶۴%

۰.۱۰%

 نسبت مصرف واسطه به ستانده  بخش خدمات

درصد

۱۳۹۳

۴۰.۰۲%

۴۱.۰۸%

-۲.۵۷%

 

جدول شماره ۳ :آمار و اطلاعات مربوط به متغیر های بخش کشاورزی استان

 

عنوان

به تفکیک زیربخشها

واحد شمارش

سال مورد مطالعه

سال قبل

تغییرات

سال

مقدار

ارزش افزوده زیربخش های گروه کشاورزی

كشاورزي ، شكار و جنگلداري

میلیون ریال

۱۳۹۳

۲۰۱۲۹۷۳۰

۱۵۷۱۰۶۷۰

۲۸.۱۳%

ماهیگیری

میلیون ریال

۱۳۹۳

۸۴۴۸۵

۶۷۷۶۰

۲۴.۶۸%

مصرف واسطه زیربخش های گروه کشاورزی

كشاورزي ، شكار و جنگلداري

میلیون ریال

۱۳۹۳

۹۶۶۸۱۳۶

۵۰۲۴۹۵۶۸

-۸۰.۷۶%

ماهیگیری

میلیون ریال

۱۳۹۳

۵۶۷۴۰

۲۰۵۲۴۵

-۷۲.۳۵%

ستانده زیربخش های گروه کشاورزی

كشاورزي ، شكار و جنگلداري

میلیون ریال

۱۳۹۳

۲۹۷۹۷۸۶۵

۲۴۰۹۰۸۴۶

۲۳.۶۹%

ماهیگیری

میلیون ریال

۱۳۹۳

۱۴۱۲۲۶

۱۱۳۵۶۶

۲۴.۳۶%

سطح زیر کشت محصولات عمده زراعی استان

 

هکتار

۱۳۹۳

۲۸۳۵۹۸

۲۵۳۵۲۶

۱۱.۸۶%

 توليد محصولات عمده زراعی استان

 

تن

۱۳۹۳

۷۱۱۶۲۶

۷۱۷۷۷۷

-۰.۸۶%

سطح زیر کشت محصولات عمده باغی استان

 

هکتار

۱۳۹۳

۳۶۸۲۵

۴۲۵۰۷

-۱۳.۳۷%

 توليد محصولات عمده باغی استان

 

تن

۱۳۹۳

۲۶۷۳۵۶

۲۶۸۹۰۵

-۰.۵۸%

 توليد محصولات منتخب دامی استان (گوشت قرمز)

 

تن

۱۳۹۳

۲۷۷۰۰

۲۶۷۸۰

۳.۴۴%

 توليد محصولات منتخب دامی استان (گوشت مرغ)

 

تن

۱۳۹۳

۸۷۲۰

۷۶۰۸

۱۴.۶۲%

 توليد محصولات منتخب دامی استان (شیر)

 

تن

۱۳۹۳

۲۰۴۴۹۹

۲۰۰۳۴۱

۲.۰۸%

 عملکرد در هکتار محصولات زراعی

 

تن/هکتار

۱۳۹۳

۲.۵۱

۲.۸۳

-۱۱.۳۷%

 عملکرد در هکتار محصولات باغی

 

تن/هکتار

۱۳۹۳

۷.۲۶

۶.۳۳

۱۴.۷۶%

 ارزش و وزن صادرات

 

 

 

 

 

 

 ارزش و وزن  واردات

 

 

 

 

 

 

 اقلام عمده صادراتی استان

 

 

 

 

 

 

 اقلام عمده  وارداتی استان

 

 

 

 

 

 

 نسبت ارزش به وزن صادرات (متوسط قیمت هر واحد صادرات )

 

 

 

 

 

 

 نسبت ارزش به وزن  واردات (متوسط قیمت هر واحد واردات )

 

 

 

 

 

 

 تسهیلات بانکی اعطا شده به بخش کشاورزی

 

 

 

 

 

 

 قیمت تضمینی محصولات کشاورزی

 

 

 

 

 

 

 

جدول شماره ۴ :آمار و اطلاعات مربوط به متغیر های بخش صنعت و معدن استان

 

 

به تفکیک زیربخشها

واحد شمارش

سال مورد مطالعه

سال قبل

تغییرات

سال

مقدار

 ارزش افزوده زیر بخش‌های گروه صنعت و معدن

معدن

میلیون ریال

۱۳۹۳

۶۹۹۲۶۱.۹۲۷۹

۷۱۲۰۹۲

-۱.۸%

صنعت

میلیون ریال

۱۳۹۳

۹۴۳۴۲۰۵.۳۸۹

۹۹۲۴۹۴۷

-۴.۹%

مصرف واسطه زیر بخش‌های گروه صنعت و معدن

معدن

میلیون ریال

۱۳۹۳

۲۱۶۰۶۳.۰۸۴۹

۲۵۳۲۶۴۲

-۹۱.۵%

صنعت

میلیون ریال

۱۳۹۳

۱۴۲۶۸۹۰۲.۸۷

۱.۲E+08

-۸۸.۳%

ستانده زیر بخش‌های گروه صنعت و معدن

معدن

میلیون ریال

۱۳۹۳

۹۱۵۳۲۵.۰۱۲۸

۸۱۷۵۱۵

۱۲.۰%

صنعت

میلیون ریال

۱۳۹۳

۲۳۷۰۳۱۰۸.۲۶

۲.۱E+07

۱۲.۵%

 نسبت مصرف واسطه به ستانده زیربخشهای صنعت و معدن

معدن

درصد

۱۳۹۳

۲۳.۶%

۳۰۹.۸%

-۹۲.۴%

صنعت

درصد

۱۳۹۳

۶۰.۲%

۵۸۱.۱%

-۸۹.۶%

 میزان تولید محصولات صنعتی منتخب ( محصولات صنعتی عمده تولیدی استان)

     ساخت مواد شيميايي و محصولات شيميايي

میلیون ریال

۱۳۹۳

۵۹۷۷۹۹۳.۴۷۴

۶۳۳۹۱۶۷

-۵.۷%

     ساخت محصولات غذايي و انواع آشاميدني‌ها

میلیون ریال

۱۳۹۳

۱۶۱۰۵۴۲.۰۴۹

۱۵۱۳۵۰۱

۶.۴%

     ساخت ساير محصولات كاني غير فلزي

میلیون ریال

۱۳۹۳

۶۷۷۳۶۱.۸۶۵۳

۱۱۵۰۱۴۴

-۴۱.۱%

     ساخت فلزات اساسي

میلیون ریال

۱۳۹۳

۴۶۸۴۸۲.۴۴۱۹

۳۸۶۹۳۷

۲۱.۱%

     ساخت محصولات فلزي فابريكي بجز ماشين آلات و تجهيزات

میلیون ریال

۱۳۹۳

۱۷۳۱۸۲.۱۹۶۴

۱۵۸۴۲۵

۹.۳%

     ساخت ماشين‏آلات و تجهيزات طبقه‏بندي نشده در جاي ديگر

میلیون ریال

۱۳۹۳

۱۱۴۴۱۶.۵۴۴۹

۸۶۳۷۲.۹

۳۲.۵%

     ساخت منسوجات

میلیون ریال

۱۳۹۳

۱۰۳۲۳۰.۶۶۴۷

۷۹۱۶۸

۳۰.۴%

 میزان تولید محصولات صنعتی منتخب ( محصولات صنعتی عمده تولیدی استان)

 

 

 

 

 

 

 تعدادپروانه‌های بهره برداری صنعتی صادره

 

فقره

۱۳۹۴

۱۹

۲۱

-۹.۵%

 میزان سرمایه‌گذاری بر اساس پروانه‌های بهره برداری ایجادی

 

میلیارد ریال

۱۳۹۴

۲۸۸

۲۲۷

۲۶.۹%

 میزان اشتغال بر اساس پروانه‌های بهره برداری صنعتی صادره

 

نفر

۱۳۹۴

۲۵۶

۲۸۰

-۸.۶%

  سرمایه‌گذاری به ازای هر نفر شاغل

 

میلیارد ریال/نفر

۱۳۹۴

۱.۱۳

۰.۸۱

۳۸.۸%

تعداد جوازهای تاسیس

 

تعداد

تا پایان سال ۱۳۹۴

۲۵۴

۸۰۳

-۶۸.۴%

تعداد جوازهای تاسیس با پیشرفت فیزیکی تا ۲۰ درصد

 

تعداد

تا پایان سال ۱۳۹۴

۱۹۴

۶۹۱

-۷۱.۹%

تعداد جوازهای تاسیس با پیشرفت فیزیکی ۲۰ تاد ۴۰ درصد

 

تعداد

تا پایان سال ۱۳۹۴

۱۸

۳۶

-۵۰.۰%

تعداد جوازهای تاسیس با پیشرفت فیزیکی ۴۰ تا ۶۰ درصد

 

تعداد

تا پایان سال ۱۳۹۴

۷

۱۸

-۶۱.۱%

تعداد جوازهای تاسیس با پیشرفت فیزیکی ۶۰ تا ۸۰ درصد

 

تعداد

تا پایان سال ۱۳۹۴

۱۶

۱۵

۶.۷%

تعداد جوازهای تاسیس با پیشرفت فیزیکی ۸۰ تا ۱۰۰ درصد

 

تعداد

تا پایان سال ۱۳۹۴

۱۹

۴۳

-۵۵.۸%

اشتغال در جوازهای تاسیسی

 

نفر

تا پایان سال ۱۳۹۴

۱۰۵۴۱

۳۴۱۰۵

-۶۹.۱%

اشتغال در جوازهای تاسیس با پیشرفت فیزیکی تا ۲۰ درصد

 

نفر

تا پایان سال ۱۳۹۴

۵۶۲۳

۲۳۰۰۹

-۷۵.۶%

اشتغال در جوازهای تاسیس با پیشرفت فیزیکی ۲۰ تاد ۴۰ درصد

 

نفر

تا پایان سال ۱۳۹۴

۳۳۷۳

۵۴۹۴

-۳۸.۶%

اشتغال در جوازهای تاسیس با پیشرفت فیزیکی ۴۰ تا ۶۰ درصد

 

نفر

تا پایان سال ۱۳۹۴

۱۱۲

۶۹۱

-۸۳.۸%

اشتغال در جوازهای تاسیس با پیشرفت فیزیکی ۶۰ تا ۸۰ درصد

 

نفر

تا پایان سال ۱۳۹۴

۱۰۱۱

۳۸۳۶

-۷۳.۶%

اشتغال در جوازهای تاسیس با پیشرفت فیزیکی ۸۰ تا ۱۰۰ درصد

 

نفر

تا پایان سال ۱۳۹۴

۴۲۲

۱۰۷۵

-۶۰.۷%

 سهم کارگاه‌های صنعتی بالاتر از ۱۰۰ نفر کارکن از کل کارگاه‌های صنعتی استان

 

درصد

تا پایان سال ۱۳۹۴

۳%

۲.۵%

۲۰.۰%

 بهره وری نیروی کار بر مبنای ارزش ستانده در بخش صنعت

 

 

 

 

 

 

 بهره وری نیروی کار بر مبنای ارزش افزوده در بخش صنعت

 

 

 

 

 

 

 بهره وری دستمزد بر مبنای ارزش ستانده در بخش صنعت

 

 

 

 

 

 

 شاخص بهره وری انرژی فعالیت صنعتی کارگاه‌های صنعتی ۱۰ نفر کارکن و بیشتر

 

 

 

 

 

 

 تعداد پروانه‌های بهره برداری صادره در بخش معدن به تفکیک زمینه‌های فعالیت

 

تعداد

۱۳۹۴

۲۰

۱۹

۵.۳%

 میزان سرمایه‌گذاری بر اساس پروانه‌های بهره برداری ایجادی به تفکیک زمینه‌های فعالیت

 

میلیارد ریال

۱۳۹۵

۲۳۰

۳۰۹.۵

-۲۵.۷%

 میزان اشتغال بر اساس پروانه‌های بهره برداری صادره به تفکیک زمینه‌های فعالیت

 

نفر

۱۳۹۵

۲۲۶

۲۷۰

-۱۶.۳%

 ارزش و وزن صادرات

 

 

 

 

 

 

 ارزش و وزن  واردات

 

 

 

 

 

 

 اقلام عمده صادراتی استان

 

 

 

 

 

 

 اقلام عمده  وارداتی استان

 

 

 

 

 

 

 نسبت ارزش به وزن صادرات (متوسط قیمت هر واحد صادرات )

 

 

 

 

 

 

 نسبت ارزش به وزن  واردات (متوسط قیمت هر واحد واردات )

 

 

 

 

 

 

 اعتبارات بودجه ای تخصیص یافته به طرح‌های صنعتی

 

 

 

 

 

 

 میزان تأمین مالی از محل صندوق توسعه ملی

 

 

 

 

 

 

 تسهیلات بانکی حمایتی

 

 

 

 

 

 

 

جدول شماره ۵ :آمار و اطلاعات مربوط به متغیر های بخش ساختمان و مسکن استان

عنوان

به تفکیک زیر بخش ها

واحد شمارش

سال مورد مطالعه

سال قبل

تغییرات

سال

مقدار

 ارزش افزوده بخش ساختمان به تفکیک ساختمان‌های مسکونی و غیر مسکونی

مسکونی

میلیون ریال

۱۳۹۳

۱۰۳۰۳۴۳

۱۷۴۷۰۲۳

-۴۱.۰%

غیرمسکونی

میلیون ریال

۱۳۹۳

۳۴۴۴۲۰۴

۵۱۴۴۱۳۹

-۳۳.۰%

 پروانه‌هاي ساختماني صادر شده برای احداث ساختمان-نقاط شهری

 

تعداد

۱۳۹۴

۱۴۸۴

۱۲۹۵

۱۴.۶%

 پروانه‌هاي ساختماني صادر شده برای احداث ساختمان بر حسب مساحت-نقاط شهری

 

متر مربع

۱۳۹۴

۶۶۷۸۱۴

۴۲۰۸۹۹

۵۸.۷%

 پروانه‌هاي ساختماني صادر شده برای احداث ساختمان بر حسب زیربنا-نقاط شهری

 

متر مربع

۱۳۹۴

۴۷۵۸۸۴

۴۸۹۱۱۹

-۲.۷%

 پروانه‌هاي ساختماني صادره برحسب نوع پروانه -مسکونی

 

فقره

۱۳۹۴

۱۱۹۳

۹۸۳

۲۱.۴%

 پروانه‌هاي ساختماني صادره برحسب نوع پروانه -مسکونی و کارگاه توام

 

فقره

۱۳۹۴

۱۳۹

۱۷۰

-۱۸.۲%

 پروانه‌هاي ساختماني صادره برحسب نوع پروانه -بازرگانی

 

فقره

۱۳۹۴

۱۲۷

۱۲۳

۳.۳%

 پروانه‌هاي ساختماني صادره برحسب نوع پروانه -صنعتی، آموزشی و بهداشتی

 

فقره

۱۳۹۴

۱۶

۱۳

۲۳.۱%

 پروانه‌هاي ساختماني صادره برحسب نوع پروانه -سایر

 

فقره

۱۳۹۴

۹

۶

۵۰.۰%

 پروانه‌هاي ساختماني صادره برحسب بخش متقاضی-خصوصی

 

فقره

۱۳۹۴

۲۸۴۲۷

۱۴۲

۱۹۹۱۹.۰%

 پروانه‌هاي ساختماني صادره برحسب بخش متقاضی-تعاونی

 

فقره

۱۳۹۴

۵۵۹

_

 

 پروانه‌هاي ساختماني صادره برحسب بخش متقاضی-دولتی

 

فقره

۱۳۹۴

۵۱۵۶

_

 

 شاخص بهای ارزش اجاری مسکن شخصی و غیر شخصی

 

 

 

 

 

 

 قیمت فروش یک متر زمین و زیر بنا

 

 

 

 

 

 

 مبلغ اجاره ماهانه به اضافه سه درصد ودیعه

 

 

 

 

 

 

 تسهیلات پرداختی