درباره استان

خراسان شمالي از نظر ناهمواري ها به دو قسمت :

الف ) نواحي كوهستاني

ب ) پست و هموار

تقسيم  مي شود.

مرتفع ترين نقطه آن قله شاه جهان در رشته كوههاي آلاداغ ۳۰۵۱  متر و پست ترين نقطه آن در روستاي تازه ياب در قسمت خروجي رودخانه اترك با ارتفاع ۴۰۰ متر از سطح دريا قرار دارد.   ارتفاع متوسط استان  ۱۳۲۶  متر از سطح دريا مي باشد.

كوههاي استان از نظر زمين شناسي حاصل آخرين حركات كوهزايي دوران سوم و از كوههاي جوان مي باشند.   اين كوهها به دو بخش عمده :

۱-     رشته كوه كپه داغ

۲-     رشته كوه آلاداغ

تقسيم مي شوند.

رشته كوه كپه داغ : اين رشته كوه در شمال استان واقع شده و بوسيله گسل عشق آباد ( گسل كپه داغ ) از دشتهاي پست تركمنستان و بوسيله رودخانه اترك و دشتهاي مانه و سملقان،  بجنورد،  شيروان و فاروج از رشته كوه جنوبي آلاداغ جدا مي شود.

اين ارتفاعات شباهت زيادي از نظر ساختار زمين شناسي با زاگرس دارند و وجود گسلهاي متعدد ساختار رسوبي،  نامتقارن بودن چينها،  فقدان فعاليتهاي آتشفشاني و وجود سنگهاي داراي درز و شكاف آن شرايط مساعدي براي ذخاير آب زيرزميني و منابع نفت و گاز ايجاد مي نمايد.

رشته كوه آلاداغ : اين ارتفاعات توسط دشتهاي مانه و سملقان،  بجنورد،  شيروان،  فاروج،  از رشته كوه كپه داغ جدا شده است. آلاداغ در غربي ترين منطقه در حوالي جاجرم بوسيله يكسري كوههاي كم ارتفاع به رشته كوهستاني شاه كوه البرز مي پيوندد. جبهه شمالي آلاداغ با يكسري پرتگاههاي گسلي به رود اترك و جبهه جنوبي آن از طريق گسلهايي با دشت جاجرم ارتباط پيدا كرده است.