صورتجلسات پنجره واحد

صورتجلسات سال: ۹۴
تاريخ جلسه عنوان جلسه صورتجلسه
۹۴/۰۷/۱۳
بیست و یکمین جلسه پنجره واحد سرمایه گذاری استان خراسان شمالی در سال ۱۳۹۴
باسمه تعالیبیست و یکمین ­جلسه پنجره واحد سرمایه گذاری استان خراسان شمالی در سال ۱۳۹۴ تاریخ برگزاری جلسه: ۹۴/۰۷/۱۳                                  مکان برگزاری جلسه: مرکز خدمات سرمایه گذاری استان  جلسه راس ساعت ۸ صبح با حضور نمایندگان تام الاختیار دستگاه های عضو برگزار گردید. دستورکار این هفته به پیگیری مصوبات جلسه قبل و بررسی درخواست اخذ موافقت اصولی فراوری گیاهان دارویی آقای مقصودی فر و پیگیری واگذاری زمین... متن کامل صورتجلسه
۹۴/۰۷/۰۶
بیستمین جلسه پنجره واحد سرمایه گذاری استان خراسان شمالی در سال ۱۳۹۴
 باسمه تعالیبیستمین ­جلسه پنجره واحد سرمایه گذاری استان خراسان شمالی در سال ۱۳۹۴ تاریخ برگزاری جلسه: ۶/۷/۱۳۹۴                                  مکان برگزاری جلسه: مرکز خدمات سرمایه گذاری استان  جلسه راس ساعت ۸ صبح با حضور نمایندگان تام الاختیار دستگاه های عضو برگزار گردید. دستورکار این هفته به پیگیری مصوبات جلسه قبل و رسیدگی به مشکل صدور جواز تاسیس بازیافت لاستیک آقای یزدانی درشهرک بیدک و رسیدگی به درخواست... متن کامل صورتجلسه
۹۴/۰۶/۲۳
هجدهمین جلسه پنجره واحد سرمایه گذاری استان خراسان شمالی در سال ۱۳۹۴
باسمه تعالیهجدهمین ­جلسه پنجره واحد سرمایه گذاری استان خراسان شمالی در سال ۱۳۹۴ تاریخ برگزاری جلسه: ۹۴/۰۶/۲۳                                  مکان برگزاری جلسه: مرکز خدمات سرمایه گذاری استان جلسه راس ساعت ۸  صبح با حضور نمایندگان تام الاختیار دستگاه های عضو برگزار گردید. دستورکار این هفته به پیگیری مصوبات جلسه قبل پیگیری مصوبات جلسه قبل و بررسی درخواست افزایش تخصیص آب (مرغداری آقای صف آرا) و  بررسی اخذ... متن کامل صورتجلسه
۹۴/۰۶/۲۳
نوزدهمین جلسه پنجره واحد سرمایه گذاری استان خراسان شمالی در سال ۱۳۹۴
باسمه تعالینوزدهمین ­جلسه پنجره واحد سرمایه گذاری استان خراسان شمالی در سال ۱۳۹۴ تاریخ برگزاری جلسه: ۳۰/۶/۱۳۹۴                                  مکان برگزاری جلسه: سد شیرین دره جلسه راس ساعت ۹ صبح با حضور نمایندگان تام الاختیار دستگاه های عضو برگزار گردید. دستورکار این هفته به پیگیری مصوبات جلسه قبل و بررسی اخذ استعلام از راه و شهرسازی (جهت صدور موافت اصولی طرح گردشگری آقای قره چورلو در آشخانه) و بررسی تقاضای شرکت می... متن کامل صورتجلسه
۹۴/۰۶/۱۶
هفدهمین جلسه پنجره واحد سرمایه گذاری استان خراسان شمالی در سال ۱۳۹۴
                                                          باسمه تعالیهفدهمین ­جلسه پنجره واحد سرمایه گذاری استان خراسان شمالی در سال ۱۳۹۴ تاریخ برگزاری جلسه: ۹۴/۰۶/۱۶                      ... متن کامل صورتجلسه
۹۴/۰۶/۰۹
شانزدهمین جلسه پنجره واحد سرمایه گذاری استان خراسان شمالی در سال ۱۳۹۴
                                                      باسمه تعالیشانزدهمین ­جلسه پنجره واحد سرمایه گذاری استان خراسان شمالی در سال ۱۳۹۴ تاریخ برگزاری جلسه: ۹۴/۰۶/۰۹                          ... متن کامل صورتجلسه
۹۴/۰۶/۰۲
پانزدهمین جلسه پنجره واحد سرمایه گذاری استان خراسان شمالی در سال ۱۳۹۴
                                                      باسمه تعالیپانزدهمین ­جلسه پنجره واحد سرمایه گذاری استان خراسان شمالی در سال ۱۳۹۴ تاریخ برگزاری جلسه: ۹۴/۰۶/۰۲                          ... متن کامل صورتجلسه
۹۴/۰۵/۲۶
چهاردهمین جلسه پنجره واحد سرمایه گذاری استان خراسان شمالی در سال ۱۳۹۴
                                                      باسمه تعالیچهاردهمین ­جلسه پنجره واحد سرمایه گذاری استان خراسان شمالی در سال ۱۳۹۴ تاریخ برگزاری جلسه:۹۴/۰۵/۲۶                          ... متن کامل صورتجلسه
۹۴/۰۵/۱۲
سیزدهمین جلسه پنجره واحد سرمایه گذاری استان خراسان شمالی در سال ۱۳۹۴
                                                     باسمه تعالیسیزدهمین ­جلسه پنجره واحد سرمایه گذاری استان خراسان شمالی در سال ۱۳۹۴ تاریخ برگزاری جلسه: ۹۴/۰۵/۱۲                           ... متن کامل صورتجلسه
۹۴/۰۵/۰۵
دوازدهمین جلسه پنجره واحد سرمایه گذاری استان خراسان شمالی در سال ۱۳۹۴
                                                 باسمه تعالیدوازدهمین ­جلسه پنجره واحد سرمایه گذاری استان خراسان شمالی در سال ۱۳۹۴ تاریخ برگزاری جلسه: ۹۴/۰۵/۰۵                               ... متن کامل صورتجلسه
۹۴/۰۴/۲۲
یازدهمین جلسه پنجره واحد سرمایه گذاری استان خراسان شمالی در سال ۱۳۹۴
                                                       باسمه تعالییازدهمین ­جلسه پنجره واحد سرمایه گذاری استان خراسان شمالی در سال ۱۳۹۴ تاریخ برگزاری جلسه: ۹۴/۰۴/۲۲                         ... متن کامل صورتجلسه
۹۴/۰۴/۱۵
دهمین جلسه پنجره واحد سرمایه گذاری استان خراسان شمالی در سال ۱۳۹۴
                                                        باسمه تعالیدهمین ­جلسه پنجره واحد سرمایه گذاری استان خراسان شمالی در سال ۱۳۹۴ تاریخ برگزاری جلسه: ۹۴/۰۴/۱۵                         ... متن کامل صورتجلسه
۹۴/۰۴/۰۸
نهمین جلسه پنجره واحد سرمایه گذاری استان خراسان شمالی در سال ۱۳۹۴
                                                     باسمه تعالینهمین ­جلسه پنجره واحد سرمایه گذاری استان خراسان شمالی در سال ۱۳۹۴ تاریخ برگزاری جلسه: ۹۴/۰۴/۰۸                            ... متن کامل صورتجلسه
۹۴/۰۴/۰۱
هشتمین جلسه پنجره واحد سرمایه گذاری استان خراسان شمالی در سال ۱۳۹۴
                                                       باسمه تعالیهشتمین ­جلسه پنجره واحد سرمایه گذاری استان خراسان شمالی در سال ۱۳۹۴ تاریخ برگزاری جلسه: ۹۴/۰۴/۰۱                          ... متن کامل صورتجلسه
۹۴/۰۳/۱۸
هفتمین جلسه پنجره واحد سرمایه گذاری استان خراسان شمالی در سال ۱۳۹۴
                                                       باسمه تعالیهفتمین ­جلسه پنجره واحد سرمایه گذاری استان خراسان شمالی در سال ۱۳۹۴ تاریخ برگزاری جلسه: ۹۴/۰۳/۱۸                          ... متن کامل صورتجلسه
۹۴/۰۳/۰۴
ششمین جلسه پنجره واحد سرمایه گذاری استان خراسان شمالی در سال ۱۳۹۴
                                                     باسمه تعالیششمین ­جلسه پنجره واحد سرمایه گذاری استان خراسان شمالی در سال ۱۳۹۴ تاریخ برگزاری جلسه: ۹۴/۰۳/۰۴                            ... متن کامل صورتجلسه
۹۴/۰۲/۲۱
پنجمین جلسه پنجره واحد سرمایه گذاری استان خراسان شمالی در سال ۱۳۹۴
                                                      باسمه تعالیپنجمین ­جلسه پنجره واحد سرمایه گذاری استان خراسان شمالی در سال ۱۳۹۴ تاریخ برگزاری جلسه: ۹۴/۰۲/۲۱                           ... متن کامل صورتجلسه
۹۴/۰۲/۱۴
چهارمین جلسه پنجره واحد سرمایه گذاری استان خراسان شمالی در سال ۱۳۹۴
                                                         باسمه تعالیچهارمین ­جلسه پنجره واحد سرمایه گذاری استان خراسان شمالی در سال ۱۳۹۴ تاریخ برگزاری جلسه: ۹۴/۰۲/۱۴                       ... متن کامل صورتجلسه
۹۴/۰۲/۰۷
سومین جلسه پنجره واحد سرمایه گذاری استان خراسان شمالی در سال ۱۳۹۴
                                                       باسمه تعالیسومین ­جلسه پنجره واحد سرمایه گذاری استان خراسان شمالی در سال ۱۳۹۴ تاریخ برگزاری جلسه: ۹۴/۰۲/۰۷                           ... متن کامل صورتجلسه
۹۴/۰۱/۲۴
دومین جلسه پنجره واحد سرمایه گذاری استان خراسان شمالی در سال ۱۳۹۴
                                                     باسمه تعالیدومین ­جلسه پنجره واحد سرمایه گذاری استان خراسان شمالی در سال ۱۳۹۴ تاریخ برگزاری جلسه: ۹۴/۰۱/۲۴                            ... متن کامل صورتجلسه
۹۴/۰۱/۱۷
اولین جلسه پنجره واحد سرمایه گذاری استان خراسان شمالی در سال ۱۳۹۴
                                                        باسمه تعالینخستین ­جلسه پنجره واحد سرمایه گذاری استان خراسان شمالی در سال ۱۳۹۴ تاریخ برگزاری جلسه: ۹۴/۰۱/۱۷                         ... متن کامل صورتجلسه
صورتجلسات سال: ۹۳
تاريخ جلسه عنوان جلسه صورتجلسه
۹۳/۱۲/۲۵
چهلمين جلسه پنجره واحد سرمایه گذاری استان خراسان شمالی در سال ۱۳۹۳
                                                             باسمه تعالیچهلمين ­جلسه پنجره واحد سرمایه گذاری استان خراسان شمالی در سال ۱۳۹۳ تاریخ برگزاری جلسه: ۹۳/۱۲/۲۵                    ... متن کامل صورتجلسه
۹۳/۱۲/۱۸
سی و نهمين جلسه پنجره واحد سرمایه گذاری استان خراسان شمالی در سال ۱۳۹۳
                                                      باسمه تعالیسی و نهمين ­جلسه پنجره واحد سرمایه گذاری استان خراسان شمالی در سال ۱۳۹۳ تاریخ برگزاری جلسه: ۹۳/۱۲/۱۸                          ... متن کامل صورتجلسه
۹۳/۱۲/۰۴
سی و هشتمین جلسه پنجره واحد سرمایه گذاری استان خراسان شمالی در سال ۱۳۹۳
                                                       باسمه تعالیسی و هشتمین ­جلسه پنجره واحد سرمایه گذاری استان خراسان شمالی در سال ۱۳۹۳ تاریخ برگزاری جلسه: ۹۳/۱۲/۰۴                         ... متن کامل صورتجلسه
۹۳/۱۱/۲۷
سی و هفتمین جلسه پنجره واحد سرمایه گذاری استان خراسان شمالی در سال ۱۳۹۳
                                                     باسمه تعالیسی و هفتمین ­جلسه پنجره واحد سرمایه گذاری استان خراسان شمالی در سال ۱۳۹۳ تاریخ برگزاری جلسه: ۹۳/۱۱/۲۷                           ... متن کامل صورتجلسه
۹۳/۱۱/۲۰
سی و ششمین جلسه پنجره واحد سرمایه گذاری استان خراسان شمالی در سال ۱۳۹۳
                                                        باسمه تعالیسی و ششمین ­جلسه پنجره واحد سرمایه گذاری استان خراسان شمالی در سال ۱۳۹۳ تاریخ برگزاری جلسه: ۹۳/۱۱/۲۰                        ... متن کامل صورتجلسه
۹۳/۱۱/۱۳
سی و پنجمین جلسه پنجره واحد سرمایه گذاری استان خراسان شمالی در سال ۱۳۹۳
                                                    باسمه تعالیسی و پنجمین ­جلسه پنجره واحد سرمایه گذاری استان خراسان شمالی در سال ۱۳۹۳ تاریخ برگزاری جلسه: ۹۳/۱۱/۱۳                            ... متن کامل صورتجلسه
۹۳/۱۱/۰۶
سی و چهارمین جلسه پنجره واحد سرمایه گذاری استان خراسان شمالی در سال ۱۳۹۳
                                                            باسمه تعالیسی و چهارمین ­جلسه پنجره واحد سرمایه گذاری استان خراسان شمالی در سال ۱۳۹۳ تاریخ برگزاری جلسه: ۹۳/۱۱/۰۶                    ... متن کامل صورتجلسه
۹۳/۱۰/۲۹
سی و سومین جلسه پنجره واحد سرمایه گذاری استان خراسان شمالی در سال ۱۳۹۳
                                                                      باسمه تعالیسی و سومين ­جلسه پنجره واحد سرمایه گذاری استان خراسان شمالی در سال ۱۳۹۳ تاریخ برگزاری جلسه:  ۹۳/۱۰/۲۹         ... متن کامل صورتجلسه
۹۳/۱۰/۲۲
سی و دومین جلسه پنجره واحد سرمایه گذاری استان خراسان شمالی در سال ۱۳۹۳
                                                                  باسمه تعالیسی و دومین ­جلسه پنجره واحد سرمایه گذاری استان خراسان شمالی در سال ۱۳۹۳ تاریخ برگزاری جلسه: ۹۳/۱۰/۲۲              ... متن کامل صورتجلسه
۹۳/۱۰/۱۵
سی و یکمین جلسه پنجره واحد سرمایه گذاری استان خراسان شمالی در سال ۱۳۹۳
                                                       باسمه تعالیسی و یکمین  ­جلسه پنجره واحد سرمایه گذاری استان خراسان شمالی در سال ۱۳۹۳ تاریخ برگزاری جلسه: ۹۳/۱۰/۱۵                        ... متن کامل صورتجلسه
۹۳/۱۰/۰۸
سی امین جلسه پنجره واحد سرمایه گذاری استان خراسان شمالی در سال ۱۳۹۳
                                                          باسمه تعالیسی امین  ­جلسه پنجره واحد سرمایه گذاری استان خراسان شمالی در سال ۱۳۹۳ تاریخ برگزاری جلسه: ۹۳/۱۰/۰۸                     ... متن کامل صورتجلسه
۹۳/۰۹/۲۴
بیست و نهمین جلسه پنجره واحد سرمایه گذاری استان خراسان شمالی در سال ۱۳۹۳
                                                           باسمه تعالیبیست و نهمین ­جلسه پنجره واحد سرمایه گذاری استان خراسان شمالی در سال ۱۳۹۳  تاریخ برگزاری : ۹۳/۰۹/۲۴                    ... متن کامل صورتجلسه
۹۳/۰۹/۱۷
بیست وهشتمين جلسه پنجره واحد سرمایه گذاری استان خراسان شمالی در سال ۱۳۹۳
                                                   باسمه تعالیبیست وهشتمين ­جلسه پنجره واحد سرمایه گذاری استان خراسان شمالی در سال ۱۳۹۳  تاریخ برگزاری جلسه: ۹۳/۰۹/۱۷                            ... متن کامل صورتجلسه
۹۳/۰۹/۱۰
بیست وهفتمين جلسه پنجره واحد سرمایه گذاری استان خراسان شمالی
                                               باسمه تعالیبیست وهفتمين ­جلسه پنجره واحد سرمایه گذاری استان خراسان شمالی در سال ۱۳۹۳  تاریخ برگزاری جلسه: ۹۳/۰۹/۱۰                                ... متن کامل صورتجلسه
۹۳/۰۹/۰۳
بیست و ششمين جلسه پنجره واحد سرمایه گذاری استان خراسان شمالی
                                                باسمه تعالیبیست و ششمين ­جلسه پنجره واحد سرمایه گذاری استان خراسان شمالی در سال ۱۳۹۳  تاریخ برگزاری جلسه: ۹۳/۰۹/۰۳                               ... متن کامل صورتجلسه
۹۳/۰۸/۲۶
بیست و پنجمین جلسه پنجره واحد سرمایه گذاری استان خراسان شمالی
                                                 باسمه تعالیبیست و پنجمین ­جلسه پنجره واحد سرمایه گذاری استان خراسان شمالی در سال ۱۳۹۳  تاریخ برگزاری جلسه: ۹۳/۰۸/۲۶                             ... متن کامل صورتجلسه
۹۳/۰۸/۱۹
بیست و چهارمين جلسه پنجره واحد سرمایه گذاری استان خراسان شمالی
                                                باسمه تعالیبیست و چهارمين ­جلسه پنجره واحد سرمایه گذاری استان خراسان شمالی در سال ۱۳۹۳  تاریخ برگزاری جلسه: ۹۳/۰۸/۱۹                               مکان... متن کامل صورتجلسه
۹۳/۰۷/۲۸
بیست و سومین جلسه پنجره واحد سرمایه گذاری استان خراسان شمالی
                                                     باسمه تعالیبیست و سومین ­جلسه پنجره واحد سرمایه گذاری استان خراسان شمالی در سال ۱۳۹۳  تاریخ برگزاری جلسه: ۹۳/۰۷/۲۸               مکان برگزاری جلسه: مرکز خدمات سرمایه گذاری استان  جلسه راس ساعت ۹ صبح با حضور نمایندگان... متن کامل صورتجلسه
۹۳/۰۷/۱۴
بیست و دومین جلسه پنجره واحد سرمایه گذاری استان خراسان شمالی
                                                             باسمه تعالیبیست و دومین ­جلسه پنجره واحد سرمایه گذاری استان خراسان شمالی در سال ۱۳۹۳  تاریخ برگزاری : ۹۳/۰۷/۱۴              مکان برگزاری جلسه: مرکز خدمات سرمایه گذاری استان  جلسه راس ساعت ۹ صبح با حضور نمایندگان تام الاختیار دستگاه های عضو برگزار گردید.دستور کار این هفته به پیگیری مصوبات جلسه... متن کامل صورتجلسه
۹۳/۰۷/۰۷
بیست ویکمین جلسه پنجره واحد سرمایه گذاری استان خراسان شمالی
                                                     باسمه تعالیبیست ویکمین ­جلسه پنجره واحد سرمایه گذاری استان خراسان شمالی در سال ۱۳۹۳  تاریخ برگزاری جلسه: ۹۳/۰۷/۰۷        مکان برگزاری جلسه: مرکز خدمات سرمایه گذاری استان  جلسه راس ساعت ۹ صبح با حضور نمایندگان تام الاختیار... متن کامل صورتجلسه
۹۳/۰۶/۳۱
بیستمین جلسه پنجره واحد سرمایه گذاری استان خراسان شمالی
                                                       باسمه تعالیبیستمین ­جلسه پنجره واحد سرمایه گذاری استان خراسان شمالی در سال ۱۳۹۳  تاریخ برگزاری جلسه: ۹۳/۰۶/۳۱          مکان برگزاری جلسه: مرکز خدمات سرمایه گذاری استان  جلسه راس ساعت ۹ صبح با حضور... متن کامل صورتجلسه
۹۳/۰۶/۲۴
نوزدهمین جلسه پنجره واحد سرمایه گذاری استان خراسان شمالی
                                                             باسمه تعالینوزدهمین ­جلسه پنجره واحد سرمایه گذاری استان خراسان شمالی در سال ۱۳۹۳  تاریخ برگزاری جلسه: ۹۳/۰۶/۲۴           مکان برگزاری جلسه: مرکز خدمات سرمایه گذاری استان... متن کامل صورتجلسه
۹۳/۰۶/۱۷
هجدهمین جلسه پنجره واحد سرمایه گذاری استان خراسان شمالی
                                                    باسمه تعالیهجدهمین  ­جلسه پنجره واحد سرمایه گذاری استان خراسان شمالی در سال ۱۳۹۳  تاریخ برگزاری جلسه: ۹۳/۰۶/۱۷          مکان برگزاری جلسه: مرکز خدمات سرمایه گذاری استان  جلسه راس ساعت ۹ صبح با حضور نمایندگان تام... متن کامل صورتجلسه
۹۳/۰۶/۱۰
هفدهمین جلسه پنجره واحد سرمایه گذاری استان خراسان شمالی
                                                              باسمه تعالیهفدهمین  ­جلسه پنجره واحد سرمایه گذاری استان خراسان شمالی در سال ۱۳۹۳  تاریخ برگزاری جلسه: ۹۳/۰۶/۱۰          مکان برگزاری جلسه: مرکز خدمات سرمایه گذاری... متن کامل صورتجلسه
۹۳/۰۶/۰۳
شانزدهمین جلسه پنجره واحد سرمایه گذاری استان خراسان شمالی
                                                        باسمه تعالیشانزدهمین  ­جلسه پنجره واحد سرمایه گذاری استان خراسان شمالی در سال ۱۳۹۳  تاریخ برگزاری جلسه: ۹۳/۰۶/۰۳        مکان برگزاری جلسه: مرکز خدمات سرمایه گذاری استان  جلسه راس ساعت ۹ صبح با حضور... متن کامل صورتجلسه
۹۳/۰۵/۲۷
پانزدهمین جلسه پنجره واحد سرمایه گذاری استان خراسان شمالی
                                                                باسمه تعالیپانزدهمین ­جلسه پنجره واحد سرمایه گذاری استان خراسان شمالی در سال ۱۳۹۳  تاریخ برگزاری جلسه: ۹۳/۰۵/۲۷       مکان برگزاری جلسه: مرکز خدمات سرمایه گذاری استان ... متن کامل صورتجلسه
۹۳/۰۵/۱۳
چهاردهمین جلسه پنجره واحد سرمایه گذاری استان خراسان شمالی
                                                             باسمه تعالیچهاردهمین  ­جلسه پنجره واحد سرمایه گذاری استان خراسان شمالی در سال ۱۳۹۳  تاریخ برگزاری جلسه: ۹۳/۰۵/۱۳         مکان برگزاری جلسه: مرکز خدمات سرمایه گذاری استان ... متن کامل صورتجلسه
۹۳/۰۴/۳۰
سیزدهمین جلسه پنجره واحد سرمایه گذاری استان خراسان شمالی
                                                     باسمه تعالیسیزدهمین  ­جلسه پنجره واحد سرمایه گذاری استان خراسان شمالی در سال ۱۳۹۳  تاریخ برگزاری جلسه: ۹۳/۰۴/۳۰         مکان برگزاری جلسه: مرکز خدمات سرمایه گذاری استان  جلسه راس ساعت ۱۰ صبح با حضور نمایندگان تام الاختیار دستگاه های عضو برگزار گردید.دستور کار این هفته شامل پیگیری مصوبات هفته قبل، ارائه گزارش بازدید از زمین... متن کامل صورتجلسه
۹۳/۰۴/۲۳
دوازدهمین جلسه پنجره واحد سرمایه گذاری استان خراسان شمالی
                                                       باسمه تعالی­دوازدهمین جلسه پنجره واحد سرمایه گذاری استان خراسان شمالی در سال ۱۳۹۳  تاریخ برگزاری جلسه:    ۹۳/۰۴/۲۳         مکان برگزاری جلسه: مرکز خدمات سرمایه گذاری استان  جلسه راس ساعت ۹ صبح با... متن کامل صورتجلسه

صفحه‌ها