گام‌های بلندی برای جذب سرمایه خارجی، توسعه، تولید واشتغال

گام‌های بلندی برای جذب سرمایه خارجی، توسعه، تولید واشتغال

مهندس صالحی استاندار خراسان شمالی درنشست با هیات سرمایه گذاری آلمانی:پس ازبرجام، ایران وازجمله خراسان شمالی درصدد هستند گام‌های بلندی برای جذب سرمایه خارجی، توسعه، تولید واشتغال بردارند.