زمینه‌سازی برای استمرار مراودات اقتصادی خراسان شمالی و آلمان

زمینه‌سازی برای  استمرار مراودات اقتصادی خراسان شمالی و آلمان
دلپسند معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداردر نشست هیات تجاری وسرمایه گذاری آلمانی:
این سفر زمینه ساز استمرار مراودات اقتصادی خراسان شمالی و آلمان خواهد شد