انتصاب مشاور

انتصاب خانم اشرفی بعنوان مشاور وزیر امور اقتصادی و دارایی

وزیر امور اقتصادی و دارایی طی حکمی سرکار خانم یکتا اشرفی را بعنوان مشاور خود منصوب نمودند.