خراسان شمالی،‌سرزمینی بکر برای سرمایه‌گذاران آینده‌نگر